Strefa Agenta


Dnia 01-07-2010 w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie
Polskiej Izby Odszkodowań.

Zawiązała się organizacja zrzeszająca ponad sto firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań.
Na tym spotkaniu spośród przedstawicieli została wybrana  Rada Izby, w której funkcję V-ce Prezesa Zarządu
pełnić będzie m in. Prezes Protectora Mirosław Mikołajczyk.
Na spotkaniu tym również został uchwalony Kodeks Etyki PIO(czytaj więcej...).

 

KODEKS ETYKI

Polskiej Izby Odszkodowań /PIO/

 

Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Odszkodowań  (w skrócie PIO )jako instytucje społecznego zaufania prowadzą swoją działalność zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i z pełnym poszanowaniem niniejszego Kodeksu Etyki zachowując najwyższe standardy swojego postępowania.

Kodeks Etyki Polskiej Izby Odszkodowań artykułuje podstawowe ideały i wartości etyczne przyświecające wszystkim podmiotom działającym na rynku odszkodowań i zrzeszonych w Polskiej Izbie Odszkodowań.

Zasady,  na których opiera się Kodeks Etyki w relacjach z Klientem są następujące:

1.członkowie PIO działają uczciwie i rozważnie z poszanowaniem interesu klientów tak by dobro klienta było zawsze na pierwszym miejscu,

2.członkowie PIO prowadzą działalność z najwyższą starannością dbając o to, by osoby działające w ich imieniu w kontaktach z klientem prezentowały odpowiednią postawę etyczną i miały odpowiednie kompetencje,

3.członkowie PIO działają w sposób budzący zaufanie i z pełnym poszanowaniem praw klienta,

4.członkowie PIO zmierzają w swoich działaniach   do  jak  najlepszego  poznania  potrzeb  swoich  klientów,  w  takim zakresie, w jakim  może to znaleźć zastosowanie przy tworzeniu indywidualnej oferty obsługi klienta,

5.członkowie PIO chronią  informacje  o  klientach  i  dbają  o  to,  by  informacje  te były wykorzystywane zgodnie z prawem i ich przeznaczeniem,

6.członkowie PIO  zapewniają klientowi jasną i rzetelną informację o oferowanych   

usługach  oraz  o  związanych  z  nimi  kosztach,  ryzyku  i  możliwych  do  osiągnięcia korzyściach, ułatwiając klientowi dokonanie właściwego wyboru oferty,

7.członkowie PIO starannie,  rzetelnie  i  terminowo  rozpatrują  reklamacje  klientów, korzystając w miarę potrzeby z polubownych form rozstrzygania sporów.


Polska Izba Odszkodowań  ( PIO) monitoruje i analizuje na bieżąco działania swoich członków w zakresie przestrzegania Kodeksu Etyki.

Wszystkie podmioty zrzeszone w PIO dokładają wszelkich starań, by wszystkie spory pomiędzy nimi rozstrzygane były na drodze polubownej. 

W sprawach istotnych dla całej branży odszkodowawczej członkowie PIO  dążą do opracowania wspólnego stanowiska, przedkładając zbiorowy interes branży ponad interesy poszczególnych firm.

© 2007 Protector Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone