Strefa Agenta


Poniżej przedstawiamy Państwu kilka wycinków prawa :

Co zrobić po szkodzie?

Jak długo będę czekał na odszkodowanie?

Ile mogę dostać pieniędzy?

Czy obniżanie cen części zamiennych w przypadku szkód z OC sprawcy jest zgodne w obowiązującym w Polsce prawem?

Czy dziecku do 13 roku życia - mimo, że wtargnęło na jezdnię powodując wypadek - należy się odszkodowanie?

Czy po kolizji należy pozostawić pojazd do czasu przybycia policji???

Czy mamy obowiązek podać swoje dane personalne na żądanie uczestnika kolizji?

Kto może określić zakres uszkodzeń i oszacować wysokość kosztów naprawy? Czy wyłącznie pracownik ubezpieczyciela?

Czy mogę przedstawić ubezpieczycielowi swój kosztorys naprawy?

Nie byłem ubezpieczony a odniosłem liczne obrażenia? Czy mogę dostać jakieś pieniądze?

1. Co zrobić po szkodzie?

    -  Zanim zdecydujesz się sam zgłosić szkodę, zadzwoń do nas.
    -  Wiemy, że mamy większą skuteczność działania. W końcu to nasza praca.
    -  Zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem, tzn.: wszelkie zaświadczenia lekarskie, opinie, badania, wypisy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, itp.,
    -  Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem:
    -  rachunki za leczenie,
    -  rachunki za leki i rehabilitację,
    -  koszty dojazdu do lekarza,
    -  sprzęt ortopedyczny,
    -  rachunki za wydatki związane z wypadkiem czy pogrzebem,
    -  opisy i zaświadczenia mające związek ze sprawą,
    -  rachunki za leczenie w prywatnych gabinetach,
    -  rachunki za sprzęt rehabilitacyjny,
    -  rachunki za dojazdy do szpitala i przychodni.
    -  Zadbaj o kopiowanie wszystkich składanych w Twojej sprawie dokumentów; jeśli to możliwe - nie oddawaj     oryginałów.
    -  Zapisz szczegółowe dane świadków wypadku.
    -  Zgromadź dokumenty dotyczące wysokości dochodów oraz trybu i poziomu życia przed wypadkiem.
    -  Nie przystawaj na ugodę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, ponieważ taki krok zamyka drogę do dalszych roszczeń.

 do góry


2. Jak długo będę czekał na odszkodowanie?

Artykuł 817 § 1 kodeksu cywilnego:
"Jeżeli nie umówiono się inaczej, zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie dni trzydziestu, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku".

Artykuł 817 § 2 kodeksu cywilnego:
"Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1."

3. Ile mogę dostać pieniędzy?

Zależy to od bardzo wielu czynników. Od ubezpieczalni, a co za tym idzie wysokości przyznania procentowego uszczerbku na zdrowiu, utraconych korzyści w związku z wypadkiem, kosztów leczenia, itp. Z naszej strony możecie Państwo liczyć na jak najwyższe odszkodowanie, ponieważ lata praktyki i doświadczenie zobowiązują nas do tego. Nie wspomnę o honorarium, które jest rozliczane procentowo dopiero po pomyślnym dla Klienta zakończeniu sprawy .

 do góry


4. Czy obniżanie cen części zamiennych w przypadku szkód z OC sprawcy jest zgodne w obowiązującym w Polsce prawem?

 Obniżanie można traktować jako uzasadnione tylko w ściśle określonej grupie sytuacji. Wskazujemy poszkodowanym następujące przesłanki:
- poszkodowany ma prawo wyboru sposobu likwidacji szkody komunikacyjnej,
- szkoda nie może być likwidowana w sposób, który zmuszałby poszkodowanego do ponoszenia części kosztów naprawy pojazdu,
- Zakład Ubezpieczeń (lub sprawca szkody) ma obowiązek wyrównania różnicy w majątku poszkodowanego przed i po wystąpieniu szkody,
- Zakład Ubezpieczeń nie może stosować pomniejszania cen części w przypadku szkód likwidowanych z tytułu odpowiedzialności cywilnej tylko z powodu wieku pojazdu,
- występują takie sytuacje, w których pomniejszenie cen części mogłoby znaleźć uzasadnienie (np. wymiana elementów, które nawet bez zaistnienia szkody musiałyby zostać wymienione, ze względu na zużycie lub uszkodzenia - np. opony wymagają okresowej wymiany, więc uwzględnia się stopień zużycia bieżnika przed wypadkiem).

 do góry


5. Czy dziecku do 13 roku życia - mimo, że wtargnęło na jezdnię powodując wypadek - należy się odszkodowanie?


Dziecku do 13 roku życia - mimo, że wtargnęło na jezdnię powodując wypadek - należy się odszkodowanie, ponieważ według prawa nie ponosi ono odpowiedzialności za swoje czyny.  

6. Czy po kolizji należy pozostawić pojazd do czasu przybycia policji???

Kolizja lub wypadek to duży stres dla uczestników tego zdarzenia. Wypadek to zdarzenia drogowe, w wyniku którego ucierpiały osoby. Pozostałe zdarzenia, w których ucierpiały jedynie pojazdy - to kolizje drogowe. Jest to ważne rozgraniczenie. Jeśli mieliśmy wypadek, powinniśmy pozostawić pojazd na miejscu zdarzenia, sygnalizując postój z powodu uszkodzenia zgodnie z Kodeksem Drogowym. W przypadku stłuczki nie jest to obowiązkowe, jednak gdy sprawa jest sporna i trudno orzec stronę winną, a pojazdy nie stwarzają szczególnego zagrożenia, zaleca się  również pozostawienie pojazdów do czasu przybycia policji. Zaznaczamy, że jest to nasza sugestia -w przypadku nieuzasadnionego zablokowania ruchu,  policjant może nas ukarać za to mandatem.

 do góry

7. Czy mamy obowiązek podać swoje dane personalne na żądanie uczestnika kolizji?

Oczywiście, obowiązani jesteśmy podać swoje dane, dane właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


8.  Kto może określić zakres uszkodzeń i szacować wysokość kosztów naprawy? Czy wyłącznie pracownik ubezpieczyciela?

Szacowanie kosztów naprawy możemy powierzyć niezależnemu rzeczoznawcy, który w oparciu o przyjęte w danym Zakładzie Ubezpieczeniowym zasady likwidacji szkód sporządzi kosztorys naprawy. Zwracamy uwagę na bardzo „niezdrowe” zasady likwidacji szkód komunikacyjnych, jakie przyjęły się w Polsce. Otóż, w momencie zaistnienia szkody zwracamy się do strony, która pobrała od nas składkę i która ma wypłacić odszkodowanie z pytaniem: jakie będą koszty naprawy?, Ile teraz mi wypłacicie? To dość paradoksalna sytuacja. Nikt, kto pobrał składkę, nie będzie zbytnio rozrzutny z wydawaniem. Dlatego namawiamy do korzystania z usług rzeczoznawcy. Nie są to wysokie koszty, a niezależna wycena pozwoli nam na weryfikację stanowiska Zakładu Ubezpieczeń.

 do góry

9.  Czy mogę przedstawić ubezpieczycielowi swój kosztorys naprawy?

Tak. Rzetelny kosztorys, sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę, oparty na dokumentacji diagnostycznej pojazdu, będzie bardzo pomocny w rozmowie z urzędnikiem.


10.  Nie byłem ubezpieczony a odniosłem liczne obrażenia? Czy mogę dostać jakieś pieniądze?


Jeśli wypadek był nie z Twojej winy, a ktoś inny swoim działaniem wyrządził Ci szkodę jest on zobowiązany do jej naprawienia. Od okoliczności sprawy zależy z jakich źródeł masz szansę uzyskać należne Ci odszkodowanie.


Jeżeli masz inne pytania zadzwoń 

091 887 6 887

 do góry

© 2007 Protector Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone